Need Help ?
Call: +977- 033520127

दिवाखाजा २०७४ सञ्चालन सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  2074-07-30

दिवाखाजा २०७४ मंसिर १ गते देखि अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्न हुन तपसिलका विद्यालयहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै दिवाखाजा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गरी मासिक रुपमा विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नहुन सम्बन्धित पालिकाका स्रोतव्यक्तिहरुलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ ।