Need Help ?
Call: +977- 033520127

नागरिक बडापत्र

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहा

जि.शि.का. सिरहाबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाको प्रकार, प्रक्रिया तथा सेवा दस्तुर, समयावधि, जिम्मेवारी र दायित्व

क्र.सं.

कार्य विवरण

सम्बन्धित

शाखा/फाँट

जिम्मेवार पदाधिकारी

आवश्यक प्रक्रिया

र कागजात

लाग्ने समय

लाग्ने दस्तुर

गुनासो सुन्ने

निर्णय गर्ने

कैफियत

कोठा नं.

नाम, थर

पद

सम्पर्क नं.

पदाधिकारी

कोठा नं.

सम्पर्क नं.

पदाधिकारी

कोठा नं.

सम्पर्क नं.

.

Ø विद्यालय अनुमति/स्वीकृति

Ø शिक्षा ऐन नियम र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयन

Ø विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परिक्षण र विद्यालय स्तरीकरण

Ø संस्थागत विद्यालय साझेदारी तथा सहयोग कार्यक्रम

Ø जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक, शिक्षाक संघ

Ø विद्यालय समायोजन

Ø समुदायद्वारा व्यवस्थापन हुने विद्यालय

Ø गुरुकुल/आश्रम, गुम्बा/बिहार र मदरसा विद्यालय

Ø तोकिएको अन्य कार्य

विद्यालय व्यवस्थापन शाखा

माध्यमिक तह

भवानी प्रसाद कट्टेल

विनि

९८४२८२२५५५

तोकिए बमोजिमका कागजातहरु

तोकेअनुसार

तोकेअनुसार

डिल्लीराम अधिकारी

९८५२०५४६११

अरविन्द  लाल कर्ण

९८५२८३१५१५

 

आधारभूत तह

रामलखन मण्डल

विनि

९८६१६९२८१०

 

संजय ठाकुर दनुवार

प्रास

९८२४७३७३७९

.

Ø कार्यक्रमको अनुगमन

Ø अनुगमन प्रतिवेदन सङ्कलन, विश्लेषण र पृष्ठपोषण

Ø अनुगमन तथा निरीक्षण योजना, साधनहरुको विकास

Ø आवधिक प्रतिवेदन, स्थित प्रतिवेदन (Status Report)

Ø वैकल्पिक र अनौपचारिक शिक्षा

Ø शिक्षामा लैङ्गिक समविकास

Ø लक्षित समूहका लागि शिक्षा

Ø समावेशी शिक्षा (विषेश शिक्षा)

Ø सहक्रियाकलाप

Ø शैक्षिक पर्यटन प्रवर्द्भन

Ø दिवाखाजा

Ø बालविकास केन्द्र (ECD)

Ø सङ्गित शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा, कला शिक्षा

Ø प्रतिभाको खोजी (Talent Hunt)

Ø नि:शुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा

Ø तोकिएको अन्य कार्य

अनुगमन निरीक्षण तथा अनौपचारिक शिक्षा शाखा

उपेन्द्र प्रसाद महतो

विनि

९८६२८४००२५

तोकिए बमोजिमका कागजातहरु

तोकेअनुसार

तोकेअनुसार

डिल्लीराम अधिकारी

९८५२०५४६११

अरविन्द  लाल कर्ण

९८५२८३१५१५

 

रामअशिष यादव

लेजोसं

९८४२९९४२७९

.

Ø बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप

Ø विद्यार्थी सिकाई उपलब्धी

Ø शैक्षिक गनतव्य सूचकहरुको विकास

Ø शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

Ø सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सँग सहकार्य

Ø NASA, प्रारम्भिक कक्षागत पढाई (EGR) कार्यक्रम

Ø सूचना अधिकारी

Ø सूचना प्रविधि (ICT), इ-पुस्तकालय

Ø तालिम

Ø निजामती कर्मचारी प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास

Ø मूल दर्ता चलानी

Ø कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन

Ø जिन्सी सामान खरिद व्यवस्थापन

Ø आन्तरिक व्यवस्थापन

Ø वार्षिक तलबी प्रतिवेदन, सम्पत्ति विवरण

Ø मर्मत सम्भार, लिलामी

Ø उजुरी एवम् गुनासोहरुको व्यवस्थापन

Ø प्रकाशन, विकास र छपाई

Ø प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा

Ø पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक

Ø बहुभाषिक, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षा

Ø विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बाल अधिकार शिक्षा

Ø शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कोचिङ्, ट्यूशन सेन्टर, विपद् व्यवस्थापन

Ø आर्थिक प्रशासन, वित्तीय सुशासन र विद्यालय सम्पत्ति व्यवस्थापन

Ø तोकिएको अन्य कार्य

शैक्षिक गुणस्तर तथा प्रशासन शाखा

बुद्धिमान दनुवार

विनि

९८५११५६३९७

तोकिए बमोजिमका कागजातहरु

तोकेअनुसार

तोकेअनुसार

डिल्लीराम अधिकारी

९८५२०५४६११

अरविन्द  लाल कर्ण

९८५२८३१५१५

 

शिवशंकर चौधरी

प्रास

९८४५३९५१०४

.

Ø विद्यालय तहका परीक्षा सञ्चालन र समन्वय

Ø कक्षा १० र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा

Ø निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन

Ø आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपि र प्रमाण पत्र

Ø कक्षा १० का विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशनमा नाम, थर, जन्ममिति

Ø तोकिएको अन्य कार्य

परीक्षा तथा मूल्याङ्कन शाखा

१०

देवन चौधरी

विनि

९८४२८२७८०३

तोकिए बमोजिमका कागजातहरु

तोकेअनुसार

तोकेअनुसार

डिल्लीराम अधिकारी

९८५२०५४६११

अरविन्द  लाल कर्ण

९८५२८३१५१५

 

१०

रामअशिष यादव

लेजोसं

९८४२९९४२७९

.

Ø योजना तर्जुमा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन

Ø स्वयम् सेवक परिचालन

Ø शैक्षिक विषयमा अनुसन्धान

Ø छात्रवृत्ति

Ø विद्यालय नक्शाङ्कन

Ø विद्यालय भौतिक सुधार विस्तार

Ø तोकिएको अन्य कार्य

योजना तथा कार्यक्रम शाखा

भोगेन्द्रप्रसाद यादव

विनि

९८४२९१०९००

तोकिए बमोजिमका कागजातहरु

तोकेअनुसार

तोकेअनुसार

डिल्लीराम अधिकारी

९८५२०५४६११

अरविन्द  लाल कर्ण

९८५२८३१५१५

 

शिवशंकर चौधरी

प्रास

९८४५३९५१०४

 

दिनेश कुमार यादव

शिवकान्त चौधरी

कुशेश्वर यादव

विनोद सिंह

ईन्जि.

.ई.

.ई.

.ई.

९८५२८३२१५९

९८५२८३२२८९

९८५२८३५१४९

९८०५९०३६४४

 

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस