Need Help ?
Call: +977- 033520127

नागरिक बडापत्र

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहा

जि.शि.का. सिरहाबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाको प्रकार, प्रक्रिया तथा सेवा दस्तुर, समयावधि, जिम्मेवारी र दायित्व

क्र.

सं.

सेवा सुविधाको प्रकार

सेवाग्राही वर्ग/जनताले पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रमाण

शूल्क/दस्तुर

लाग्ने समय

जिम्मेवार पदाधिकारी/ईकाइ

विद्यालय अनुमित स्वीकृति कक्षा तथा तह अपग्रेडिङ्ग

विद्यालय माँग फारममा उल्लेखित कागजातहरु समेत गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस सहित शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा ६ महिना अगावै पेश गर्नुपर्ने !

संस्थागत विद्यालयको लागि रु.१०००।००

सामुदायिक विद्यालयको लागि रु.५००।००

शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तिस दिन अगाडी प्रा.वि.को हकमा जि.शि.का.ले र अन्यको लागि जि.शि. समितिबाट सिफारिस गरी क्षे.शि.नि.मा पठाउने !

(विद्यालय व्यवस्थापन शाखा) माध्यमिक शिक्षा शाखा

शिक्षक सरुवा

सरुवा हुन चाहेको विद्यालय र कार्यरत रहेको विद्यालय दुवैबाट व्यवस्थापन समिति

जिल्ला अन्तर सरुवा रु.१०००।००

जिल्ला भित्र सरुवा रु.२००।००

प्रकृति हेरी २ दिन वा अगाडी नै !

(विद्यालय व्यवस्थापन शाखा) माध्यमिक शिक्षा शाखा (जि.शि.अ.)

निवृत्तिभरण उपदानसम्बन्धी सिफारिस

¨ शैक्षिक योग्यता र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

¨ शुरु नियुक्ति देखि भएका सरुवा रमाना, बढुवा र ग्रेड खाएका पत्रको प्रतिलिपि

¨ वैयक्तिक विवरण (सिटरोल फारम)

¨ अन्तिम तलब, ग्रेड, बरबुझारथ, सेवा अवधि, बिदा प्रमाणित र शुरु नियुक्ति भएको विद्यालय स्वीकृति पत्र, राजिनामा/अवकाश पत्रको प्रतिलिपि

नि:शूल्क

१ दिन प्रकृति हेरी तुरुन्तै विद्यालय शिक्षक किताबखानामा सिफारिस

(विद्यालय व्यवस्थापन शाखा) माध्यमिक शिक्षा शाखा

जग्गा रजिष्ट्रेशन सिफारिस

¨ विद्यालयको निवेदन, सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिस, जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि!

¨ जग्गा किनेको भए सोको विवरण, कसैबाट प्राप्त भए निजले दिएको एवम् हकवालाको मञ्जुरीनामा !

नि:शूल्क

तुरुन्तै

विद्यालय व्यवस्थापन शाखा

अस्थायी शिक्षक नियुक्ति

कुनै स्तरको शिक्षक पद रिक्त भएको खण्डमा शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम ९७ के उपनियम १, २ र ३ बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको पाठ्यपुस्तक अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरी सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिई कागजात सहित सिफारिस गरी पठाउने !

अस्थायी नियुक्ति नाम दर्ता रु.२००।००

तुरुन्तै

(विद्यालय व्यवस्थापन शाखा) जि.शि.अ., शा.अ.

शैक्षिक सामग्री सन्दर्भ सामग्री वितरण

माथिल्लो निकाय (शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र)बाट उपलब्ध भए अनुसार !

नि:शूल्क

तुरुन्तै

भण्डार तथा व्यवस्थापन फाँट (स्टोर)

प्रमाण पत्र प्रतिलिपि (कक्षा-८) र प्रमाण पत्र प्रमाणित

सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस, उत्तिर्ण भएको वर्षको मार्क लेजर प्रतिलिपि सहित निवेदन !

नि:शूल्क

सेही दिन

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम फाँट (परीक्षा)

जन्ममिति, नाम, थर सच्याउने (कक्षा-८)

विद्यालयको सिफारिस, मार्कसिट प्रतिलिपि, प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि सहित निवेदन !

नि:शूल्क

सेही दिन

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम फाँट (परीक्षा)

अभिभावकले खरिद गरेको प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकको रकम शोधभर्ना

प्राथमिक तहको पाठ्यपुस्तक विद्यालय वा अभिभावकबाट साझा प्रकाशनको बिक्रेताबाट खरिद गरी बिल भरपाई, मार्कलेजर र कक्षा १(एक)को लागि जन्मदर्ताको प्रतिलिपि समेत पेश गर्ने !

नि:शूल्क

चौमासिक रुपमा बजेट उपलब्ध भएपछि विद्यालयलाई निकासा दिने !

पाठ्यपुस्तक फाँट, लेखा

१०

छात्रवृत्ति वितरण

उपलब्ध भएका विभिन्न छात्रवृत्ति जिल्ला भरीका विद्यालयहरुमा भएका विद्यार्थीहरुको आधारमा स्रोतकेन्द्रगत रुपमा विभाजन गरी वितरण गरिने !

नि:शूल्क

कार्यक्रम अनुसार (विद्यालयलाई निकासा)

प्रा.शिक्षा शाखा, छात्रवृत्ति

११

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

केन्द्रबाट उपलब्ध कोटा अनुसार जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिबाट निर्णय गरी गा.वि.स.मा वितरण, गैर सरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गरी सञ्चालन, स.का. छनौट तालिम, कक्षा सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन !

नि:शूल्क

कार्यक्रम अनुसार (विद्यालयलाई निकासा)

 

१२

शिक्षक तालिम

उपलब्ध कोटा र कार्यक्रम अनुसार सेवाकालिन तथा पुनर्ताजगी हुन शिक्षकहरुको जेष्ठता, दक्षता, योग्यताको आधारमा छनौट गरिने !

नि:शूल्क

कार्यक्रम अनुसार (विद्यालयलाई निकासा)

 

१३

शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन

प्रत्येक विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्र शुरु भएको दोस्रो महिनाको दोस्रो हप्तामा कार्यालयबाट माँग गरे अनुसारको शैक्षिक तथ्याङ्क फारम भरी उपलब्ध गराउनु पर्ने !

नि:शूल्क

कार्यक्रम अनुसार

योजना तथा तथ्याङ्क फाँट

१४

विद्यालय अनुदान निकासा

हरेक विद्यालयले चौमासिक रुपमा शिक्षक तलब, भत्ता लगायतको रकम माँग फारम स्रोतकेन्द्रबाट समेत सिफारिस भई आउने !

नि:शूल्क

चौमासिक रुपमा (विद्यालयलाई निकासा)

लेखा फाँट

१५

चिठ्ठीपत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, उजुरी आदि दर्ता गर्ने 

दर्ता, चलानी फाँटमा बुझाउनु पर्ने !

दस्तुर नलाग्ने

तुरुन्तै

दर्ता चलानी

१६

शैक्षिक सुपरिवेक्षण, निरीक्षण

सम्बन्धित क्षेत्रका वि.नि./स्रोतव्यक्तिबाट समूह विद्यालयको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन आवश्यकता अनुसार जि.शि.अ.बाट समेत हुने !

नि:शूल्क

निरन्तर कम्तिमा महिनामा एक पटक

१४ स्रोतकेन्द्रका वि.नि. तथा स्रोतव्यक्तिहरु

१७

अतिरिक्त क्रियाकलाप

सांस्कृतिक कार्यक्रम, वक्‍तृत्वकला प्रतियोगिता, हाजिरी जवाफ, हस्तकला, कविता, निवन्ध प्रतियोगिता जिल्ला स्तरीय विद्यालयका विद्यार्थीहरु बीच सञ्चालन हुने !

नि:शूल्क

कार्यक्रम अनुसार

अतिरिक्त क्रियाकलाप फाँट

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस