Need Help ?
Call: +977- 033520127

समाचार बिस्तारमा

सूचना : School Level IEMIS Software को माध्यमबाट २०७४ सालको विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक र विविध विवरण अभिलेख तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा Electronic Copy र स्रोतकेन्द्रबाट Hard Copy प्रमाणित गराई मिति २०७४ जेष्ठ मसान्त सम्ममा बुझाउन हुन ।

यो सूचना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि जि.शि.का.मा सम्पर्क गर्नुहोला ।