Need Help ?
Call: +977- 033520127

समाचार बिस्तारमा

सूचना : School Level IEMIS Software को माध्यमबाट २०७५ सालको विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक र विविध विवरण अभिलेख तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा Electronic Copy र स्रोतव्यक्तिबाट Hard Copy प्रमाणित गराई मिति २०७५ जेष्ठ ७ गतेसम्ममा बुझाउन हुन ।

यो सूचना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सम्पर्क गर्नुहोला ।