Need Help ?
Call: +977- 033520127

समाचार बिस्तारमा

सूचना :School Level IEMIS Software को माध्यमबाट २०७७ सालको विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक र विविध विवरण अभिलेख तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा Electronic Copy र Hard Copy प्रमाणित गराई मिति २०७७/०४/१५ सम्ममा बुझाउन हुन ।

School Level IEMIS Software को माध्यमबाट २०७७ सालको विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक र विविध विवरण अभिलेख तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा Electronic Copy र Hard Copy प्रमाणित गराई मिति २०७७/०४/१५ सम्ममा बुझाउन हुन ।